MENU

Serwis gwarancyjny

::Strona główna / Serwis gwarancyjny

Serwis gwarancyjny


Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu i nie dłużej niż 30 miesięcy od daty produkcji urządzenia i zobowiązuje się do jego każdorazowej bezpłatnej naprawy, jeżeli w okresie gwarancyjnym wystąpią wady z winy producenta. Wadliwe urządzenie należy dostarczyć do miejsca zakupu w stanie czystym i na własny koszt wraz z dokumentem zakupu potwierdzającym datę zakupu oraz z krótkim opisem uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje baterii, bezpieczników, żarówek oraz wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, samowolnych regulacji, uszkodzeń mechanicznych, przeróbek i napraw.

Firma PPHU eLdrim Janusz Janowski z siedzibą Franciszkańska 3, 33-300 Nowy Sącz, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody bezpośrednie lub pośrednie mogące powstać w wyniku nieprawidłowości w działaniu instalacji, systemów lub urządzeń, w których zastosowano jego produkty.

W przypadku produktów pogwarancyjnych dla klientów detalicznych serwis jest realizowany przez firmę CAR-TRONIC.

Szczegóły podane są na stronie internetowej.

Zapraszamy do kontaktu


PPHU ELDRIM
Franciszkańska 3, 33-300 Nowy Sącz

Biuro:+48 18 449 08 40
Serwis:+48 18 449 08 49

Biuro:biuro$eldrim.pl
Serwis:serwis$eldrim.pl
Zamówienia:zamowienia$eldrim.pl